I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie użytkowników naszych portali o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże zrozumieć, jakie informacje gromadzimy
w związku z działalnością Strony Internetowej oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie też do Ciebie.

II. Definicje

Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Strona Internetowa – oznacza strony internetowe należące do Eurozet sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie w tym między innymi: www.eurozet.pl, www.radiozet.pl, www.chillizet.pl, www.antyradio.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową.

III. Administrator Danych osobowych

Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 8, posiadająca nr KRS 0000014207, NIP: 5260026186, REGON: 010344559 („Administrator”).

W przypadku przetwarzania Danych osobowych Użytkownika pozyskiwanych za pomocą wypełnienia formularzy (konkursowych lub innych aktywności związanych ze stacją) administratorem Danych osobowych może być Eurozet Radio Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 8, posiadająca nr KRS 0000042292, NIP: 5252208814, REGON: 01727073000000 – o czym Użytkownik zostaje poinformowany co najmniej w wykonaniu obowiązku informacyjnego.

Możesz się z nami skontaktować w jeden ze sposobów wskazanych pod tym adresem: https://www.eurozet.pl/Kontakt.

IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8 (00 – 503 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@eurozet.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane Użytkownika w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Dane Użytkownika są przetwarzane w związku
z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie Strony Internetowej

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę Internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Strony Internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika oraz dokonywanych przez Użytkownika czynności.

Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce Użytkownika. Przeglądarka pozwala na pełną kontrolę plików cookies. Informację jak kontrolować pliki cookies można znaleźć na stronach producentów przeglądarek oraz w pomocy - w każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące wykorzystywania plików cookies na swoim urządzeniu - wedle własnego uznania.

Także wszelkiego rodzaju skrypty i narzędzia analityczne umieszczone na stronach mogą zostać zablokowane przez Użytkownika. Służą do tego specjalne rozszerzenia przeglądarek, które Użytkownik może bezpłatnie pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu.

Pliki cookies są umieszczane w przeglądarce Użytkownika na urządzeniu Użytkownika oraz mogą być wykorzystywane w następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści zamieszczonych na Stronie Internetowej (w tym umożliwienie poprawnego wyświetlania Strony Internetowej na urządzeniu Użytkownika, umożliwienie zachowania preferencji Użytkownika - dzięki nim przy każdej wizycie widzisz pogodę i wiadomości dla wcześniej wybranego miasta, masz ustawioną przez siebie wielkość czcionek i głośność playera lub na przykład widzisz pełną wersję Strony Internetowej na urządzeniu mobilnym), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), dotyczy to m.in.:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w czasie trwania sesji (ang. authentication cookies);

- pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, (ang. user centric security cookies);

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies);

- sesyjne pliki cookie do równoważenia obciążenia, na czas trwania sesji;

b) analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, mające na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika);

c) marketingowych, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej i kontekstowej, polegających na personalizowaniu Stron Internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika).

Jak większość przedsiębiorców w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych Użytkownika. W związku z powyższym na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w razie potrzeby, przekazujemy dane naszym Zaufanym Partnerom w celach analitycznych i statystycznych, a także marketingowych.

Wskazujemy, że nie przekazujemy naszym Zaufanym Partnerom Danych osobowych Użytkownika, niemniej jeśli możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Użytkownika przez tego Zaufanego Partnera (np. z innego źródła), tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej (Użytkownika) – takie pliki cookies są również objęte parasolem ochrony danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę - wedle własnego uznania - wobec niektórych lub wszystkich Zaufanych Partnerów, wchodząc w Zmień swoje ustawienia prywatności w stopce strony, na której zgody są pobierane lub zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.

Aktywność Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym jego dane, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w ten sposób informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora, przetwarza tak zebrane dane tylko w celach technicznych co oznacza m.in., że dane te mogą być czasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w celu wykrycia nieprawidłowości, czy ochroną przed nadużyciami i atakami ze strony innych podmiotów.

W uzupełnieniu powyższych informacji wskazujemy w szczególności, że Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na prowadzeniu marketingu pośredniego i bezpośredniego. Działania te mogą polegać w szczególności na:

- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, gdzie głównym kryterium doboru jest treść przeglądanej Strony Internetowej (reklama kontekstowa);

- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego preferencjom i zainteresowaniom na podstawie historii odwiedzanych stron WWW, czy rodzajowi zakupów, jakich dokonuje się w sieci (reklama behawioralna).

W celu realizacji powyższych działań Administrator może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Użytkownika Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkownika w celu analizy jego zachowań lub stworzenia prognoz na przyszłość. Dokonując profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego. Zebrane w ten sposób dane mogą być przekazywane Zaufanym Partnerom.

Korzystamy z usługi web push, poprzez udostępnienie za pomocą Strony Internetowej. Usługa web push zostaje uaktywniona po wyrażeniu przez Użytkownika zgody oraz wyłączona po wycofaniu tej zgody w ustawieniach przeglądarki.

2. Konkursy

W przypadku gdy Eurozet sp. z o.o. lub Eurozet Radio Sp. z o. o. organizuje konkursy w ramach których zbierane są Dane osobowe Użytkowników zgłaszających swoje uczestnictwo w tych konkursach na Stronie Internetowej, sposób zbierania Danych osobowych, zakres, cel i czas przetwarzania tychże Danych osobowych będzie każdorazowo określany w Regulaminie konkursu oraz w wykonaniu obowiązku informacyjnego przez Eurozet sp. z o.o lub Eurozet Radio Sp. z o. o. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje niniejsza Polityka.

VI. Jak długo przechowujemy Dane osobowe Użytkowników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, przetwarzamy je przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Dane osobowe Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

VII. Jakie prawa związane z Danymi osobowymi ma Użytkownik?

Użytkownikom, których Dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Dane Osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to miejsce ma prawo do uzyskania od Administratora informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach i kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu, informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także możliwości wyrażenia sprzeciwu oraz możliwości wniesienia skargi, a także informacji o podmiocie od którego Administrator uzyskał dane  oraz ewentualnych informacji
o zautomatyzowanym profilowaniu.

Prawo uzyskania kopii danych – Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii przetwarzanych Danych Osobowych, które go dotyczą;

Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego  sprostowania Danych Osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

Prawo do usunięcia danych –  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie, wniósł sprzeciw co do ich przetwarzania, dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator lub zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych w przypadku: kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenia prawidłowości tych danych, przetwarzania niezgodnego z prawem, kiedy osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych - żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Administrator nie potrzebuje już tych danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo do otrzymania, na swoje żądanie
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych go dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo zażądać przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczył te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik, którego Dane Osobowe dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych Osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia tego sprzeciwu;

Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych –  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1. Żądanie dotyczące realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8 (00-503 Warszawa) przy lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@eurozet.pl

2. Żądanie powinno w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, jaki jest jego przedmiot i zakres, tj. w szczególności:

- kto składa żądanie;

- z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca żądanie;

- jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele statystyczne i analityczne, cele marketingowe

3. W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania skierowanego przez Użytkownika ani zidentyfikować osoby składającej żądanie w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się o dodatkowe informacje.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia tego terminu.

5. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail za pomocą którego złożono żądanie,
a w przypadku wniosków dostarczonych na pomocną poczty, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej drogą internetową (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. Komu przekazujemy Dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe zebrane od Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty wykonujące usługi marketingowe na rzecz Administratora (nasi Zaufani Partnerzy). 

IX. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika na podstawie wyrażonej uprzednio przez Użytkownika zgody, Użytkownik w każdej chwili może wycofać tę zgodę - wedle własnego uznania - w przypadku zgody wyrażanej w zakresie plików cookies (ustawienia w przeglądarce) samodzielnie poprzez zmianę tych ustawień.

2. Jeżeli Użytkownik chce wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, może wysłać
e-maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na iodo@eurozet.pl.

3. Jeżeli Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie Danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Dane osobowe Użytkownika i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik, uważa że jego Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Zmiany w Polityce Prywatności

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

XII. Pytania i kontakt

1. Jeżeli Użytkownika ma jakiekolwiek pytania na temat Polityki, prosimy o kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8 (00-503 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@eurozet.pl.

2. Jeżeli Użytkownik chce się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora może to również zrobić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8 (00-503 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@eurozet.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.